Projekt pod nazwą „Działamy dla lepszej Polski” – cykl radiowych audycji informacyjno-edukacyjnych realizowany przez Diecezję Zamojsko-Lubaczowską ma na celu zwiększenie świadomości słuchaczy i internautów rozgłośni lokalnych z poszczególnych województw o zadaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


06.12.2023 r. Audycja 30.  Niska świadomość społeczeństwa na temat poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna porada obywatelska kierowana jest do osób borykających się z problemami, które nie mają natury wyłącznie prawnej. Doradca obywatelski analizuje problem wraz z beneficjentem oraz przedstawia mu, jakie ma prawa i obowiązki. Poradnictwo obywatelskie ma szerszy zakres przedmiotowy niż poradnictwo prawne, gdyż odnosi się także do tych kwestii życia codziennego, które nie są uregulowane w legislacji. Charakteryzuje się ono także większym zaangażowaniem przede wszystkim przy sporządzeniu wraz z beneficjentem planu działania w danej sytuacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie kierowane jest do wszystkich obywateli, którzy znajdują się w trudnej sytuacji i szukają pomocy, która pozwoli im z niej wyjść. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.
Gościem audycji był Damian Soboń, radca prawny, doradca obywatelski.


04.12.2023 r. Audycja 29. Działania Państwa w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Jest to profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży. Profilaktyka to wszelka działalność zapobiegająca szkodliwym zjawiskom: chorobom, wypadkom, przestępczości itd. przez zwalczanie przyczyn. Działania w dziedzinie profilaktyki uzależnień to nie tylko praca środowiska rodzinnego ale także zadania szkoły.
Należy dostarczać uczniom podstawowych informacji o przyczynach i skutkach używania środków odurzających oraz jakie są mechanizmy uzależnienia – czym jest nałóg. Ponadto należy uczyć umiejętności skutecznego opierania się naciskom związanym z piciem alkoholu czy braniem narkotyków. Człowiek, który potrafi spokojnie ale stanowczo odmówić, jest bezpieczny, decyduje o swoim życiu, świadomie wybiera i realizuje własne cele. Trzeba zawsze uświadamiać dzieciom i młodzieży, że w profilaktyce ogromną rolę odgrywa umiejętność pozytywnego myślenia o sobie i własne zdanie.
Gościem audycji był Adrian Maziarczuk, wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, pedagog szkolny.


01.12.2023 r. Audycja 28. Działania Państwa w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Jest to m.in. powstanie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, będące wyspecjalizowaną agendą Ministra Zdrowia, utworzoną w 2022 roku w wyniku połączenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Centrum prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami, realizując zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom, w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Gościem audycji był dr n. med. Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.


29.11.2023 r. Audycja 27. Działania i zadania Państwa w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Zadania Państwa w tym zakresie są realizowane przez instytucje rynku pracy, działające w celu pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiagnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji i solidarności społecznej, zwiększania mobilności na rynku pracy. Jedną z takich instytucji jest urząd pracy.
Gościem audycji był Robert Bondyra, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim.


27.11.2023 r. Audycja 26. Działania podejmowane w zakresie promocji i organizacji wolontariatu. Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 – program wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem, a placówką korzystającą z jego świadczeń. Program ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat. Program koncentruje się na czterech grupach odbiorców: wolontariuszach, organizatorach wolontariatu, koordynatorach wolontariatu i otoczenia wolontariatu. Gościem audycji była Justyna Orłowska, Centrum Wolontariatu w Lublinie, regionalny koordynator programu Korpus Solidarności.


24.11.2023 r. Audycja 25. Wsparcie kombatantów i osób represjonowanych. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych, świadczenia pieniężnego dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, świadczenia pieniężnego dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych oraz świadczenia wyrównawczego dla działacza opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Świadczenie dla osób deportowanych przysługuje osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, dotyczy osób, które podlegały represjom.

Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych przysługuje obywatelom polskim, którzy posiadają stałe miejsce zamieszania w Rzeczypospolitej Polskiej i nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznali naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku: działań wojennych w okresie wojny 1939-1945, eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych przysługuje żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949–1959 zostali przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, żołnierzom z poboru w 1949 r. wcielonym do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i została przymusowo zatrudniona w kopalniach węgla i kamieniołomach oraz żołnierzom przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej, osób represjonowanych z powodów politycznych przysługuje osobom, które pobierają emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną w kwocie niższej niż 3046,29 zł i posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Gościem audycji był Maciej Raszewski – p.o. regionalnego rzecznika prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie.


22.11.2023 r. Audycja 24.  Wsparcie kombatantów i osób represjonowanych. Wsparcie finansowe w postaci dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego, ryczałtu energetycznego oraz dodatku za tajne nauczanie.

Represje stosowane przez systemy totalitarne w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym dotknęły całe społeczeństwo, a dramatyczne przeżycia odcisnęły piętno na życiu wielu milionów ludzi, którzy obecnie oczekują zadośćuczynienia za doznane krzywdy.
Osoby pobierające emeryturę lub rentę oraz które są kombatantami lub ofiarami represji, mogą otrzymać dodatek kombatancki i dodatek kompensacyjny. Wdowy lub wdowcy po tych osobach mogą otrzymać dodatek kompensacyjny.

Kombatantomm i innym osobom uprawnionym oraz żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych, wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych, wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierających emeryturę lub rentę przysługuje ryczałt energetyczny, zaś osobom, które w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadziły tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 r. nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska przysługuje dodatek za tajne nauczanie.

Gościem audycji był Maciej Raszewski – p.o. regionalnego rzecznika prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie.


20.11.2023 r. Audycja 23. Działania Państwa w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Działania Straży Pożarnych.

Działania Straży Pożarnych to przede wszystkim gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne – szczególnie na drogach, ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt, a także zagrożonego mienia, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych, prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym także podczas powodzi. Do działań Straży Pożarnych zalicza się także usuwanie skutków zdarzeń, w szczególności po przejściu anomalii pogodowych. Gościem audycji był bryg. Andrzej Szozda, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.


17.11.2023 r. Audycja 22. Działania Państwa w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Działania ratownictwa medycznego.

Działania ratownictwa medycznego to m.in. organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, utrzymanie gotowości ratowniczej czy organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego.
Gośćmi audycji byli: Piotr Zając, dyrektor Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu oraz Katarzyna Lal, pielęgniarka koordynująca w Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.


15.11.2023 r. Audycja 21. Niski poziom wiedzy w zakresie praw konsumenckich. Przykłady pomocy rzecznika praw konsumentów.

Istnieje wiele przypadków, w których rzecznik praw konsumenckich może pomóc. Najczęstsze przypadki, w których rzecznik praw konsumentów udziela pomocy, dotyczą sprzedaży towarów w sklepach stacjonarnych. Często zgłaszane są również problemy dotyczące sprzedaży na odległość np. wprowadzające w błąd informacje o przedmiocie sprzedaży podczas rozmowy telefonicznej czy niezrozumiałe umowy. Gościem audycji była Katarzyna Mazur, Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu.


13.11.2023 r. Audycja 20. Bezpłatna pomoc konsumencka jako jedno z rozwiązań problemu niskiej świadomości praw konsumentów.

Z pomocy rzeczników konsumentów może skorzystać każdy, kto ma problem z zakupionym towarem lub usługą. Do zadań rzeczników konsumentów należą m.in. bezpłatne porady dla konsumentów i informacje prawne w celu ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów czy wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Gościem audycji była Katarzyna Mazur, Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu.


10.11.2023 r. Audycja 19. Wsparcie osób w wieku emerytalnym. Program „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. Gościem audycji była Anna Schmidt, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.


08.11.2023 r. Audycja 18. Wsparcie osób w wieku emerytalnym. Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzona została tzw. ulga dla pracujących seniorów. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące warunki: osiągnęły wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostają w zatrudnieniu, nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej. Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać również osoby, które mają przyznaną emeryturę lecz jej nie pobierają, ponieważ nie rozwiązały stosunku pracy (mają zawieszone prawo do emerytury). Gościem audycji w tym temacie był Grzegorz Matuszak, naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu


06.11.2023 r. Audycja 17. Wsparcie osób w wieku emerytalnym. Program „Aktywni+”

Głównym celem wieloletniego programu na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. To m.in. wsparcie aktywnego starzenia się i uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez dofinansowanie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Gościem audycji była Barbara Kamińska – Skowronek, koordynator projektu realizowanego w ramach programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025. Projekt pt. „Senioralny hub Edukacyjno – Opiekuńczy’ realizowany jest przez Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.


03.11.2023 r. Audycja 16 . Wsparcie osób z niepełnosprawnością. Rehabilitacja społeczna i zawodowa poza domem. Zakłady Aktywności Zawodowej.

Zakłady Aktywności Zawodowej są podmiotami ekonomii społecznej, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. W Zakładach Aktywności Zawodowej mogą pracować osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.
Gościem audycji będzie Mariusz Fedyk, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach.


01.11.2023 r. Audycja 15. Wsparcie osób z niepełnosprawnością. Rehabilitacja społeczna i zawodowa poza domem. Środowiskowe Domy Samopomocy.

Środowiskowe Domy Samopomocy są ośrodkami wsparcia pobytu dziennego, ale też pobytu całodobowego dla osób: przewlekle psychicznie chorych, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz dla osób ze spektrum autyzmu. O wsparciu osób z niepełnosprawnością, rehabilitacji społecznej i zawodowej poza domem i działaniu Środowiskowego Domy Samopomocy mówiła Anna Skakuj, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu.


30.10.2023 r. Audycja 14. Wsparcie osób z niepełnosprawnością. Rehabilitacja społeczna i zawodowa poza domem. Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówki oferujące osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Gościem audycji był Wiesław Rak, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu.


27.10.2023 r. Audycja 13. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w postaci zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym, który przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; osobie, która ukończyła 75 lat. Gościem audycji był Arkadiusz Złomaniec, zastępca kierownika działu świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.


25.10.2023 r. Audycja 12. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w postaci zasiłków: stałego, celowego oraz dodatku mieszkaniowego

Osoby niepełnosprawne będące w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zasiłek stały, zasiłek celowy oraz dodatek mieszkaniowy. Są to świadczenia uzależnione od wysokości dochodu.
Gościem audycji był Arkadiusz Złomaniec, zastępca kierownika działu świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.


23.10.2023 r. Audycja 11. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w postaci dofinansowań.

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie w postaci dofinansowań. Mogą wnioskować o dofinansowanie m.in. do turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Istnieje także tzw. opieka wytchnieniowa oraz asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Gośćmi audycji byli: Janina Stefaniak, Anna Pastuszak, Magdalena Makary – pracownice Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.


20.10.2023 r. Audycja 10. Renta socjalna jako jedna z form wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Renta socjalna jest świadczeniem finansowym, wypłacanym co miesiąc przez ZUS osobom, które nie mogą podjąć zatrudnienia (niezdolność do pracy). Żeby uzyskać prawo do renty socjalnej, należy spełnić pewne warunki. Rentę socjalną można otrzymać na stałe – gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała, albo na czas określony – gdy niezdolność do pracy jest okresowa. Gościem audycji był Maciej Raszewski, p.o. regionalnego rzecznika prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie.


18.10.2023 r. Audycja 9. Nieodpłatna pomoc prawna, a osoby niepełnosprawne

System nieodpłatnej pomocy prawnej jest kierowany także do osób z niepełnosprawnościami. W przypadku konieczności zapewnienia udogodnień potrzebnych do udzielenia porady, należy taką potrzebą zgłosić podczas umawiania wizyty lub niezwłocznie po jej umówieniu. Osoby ze znaczą niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w danym punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z porady poza lokalem punktu lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Gościem audycji był Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.


16.10.2023 r. Audycja 8. Nieodpłatna pomoc prawna jako jedno z rozwiązań problemu niskiej świadomości prawnej społeczeństwa

Każdy może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest ona kierowana do osób, które borykają się z danym problemem prawnym. Prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego. Gościem audycji jest Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.


13.10.2023 r. Audycja 7. Piecza zastępcza jako forma pomocy rodzicom mającym problem w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy. Gościem audycji jest Joanna Jurgielewicz, kierownik sekcji ds. pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.


11.10.2023 r. Audycja 6. Program „Asystent rodziny” jako forma pomocy rodzicom mającym problem w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci.
Asystent wspiera rodziny wychowujące dzieci, w których występują problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę, pomaga również rodzicom ubiegającym się o odzyskanie władzy rodzicielskiej. Gościem audycji jest Anna Schmidt – wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.


09.10.2023 r. Audycja 5. Karta Dużej Rodziny jako forma pomocy rodzinom potrzebującym wsparcia

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
Gościem audycji jest Anna Schmidt, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.


06.10.2023 r. Audycja 4. Program Maluch + jako forma pomocy rodzinom potrzebującym wsparcia.

Program wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Odbiorcy wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Gościem audycji jest Anna Schmidt – wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej


04.10.2023 r. Audycja 3. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jako forma pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to kolejny krok na drodze do poprawy sytuacji i jakości życia polskich rodzin. Jest to nowe świadczenie dla rodziców, które otrzymają na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesięcy. Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to aż 12 tys. złotych na dziecko. Gościem audycji jest Anna Schmidt – wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.


02.10.2023 r. Audycja 2. Rządowy program „Dobry Start” jako forma pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

Ten rządowy program Dobry Start jest inwestycją w edukację polskich dzieci. Jest to jednorazowe wsparcie w kwocie 300 zł, dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Gościem audycji jest Anna Schmidt – wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.


29.09.2023 r. Audycja 1. Rządowy program „Rodzina 500+” jako forma pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej

Rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej rządu. Ministerstwo podejmuje wiele działań z zakresu polityki państwa na rzecz dziecka i rodziny. Jednym z nich jest rządowy program Rodzina 500 +, który jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program ten wszedł w życie w 2016 roku i przyczynił się do polepszenia sytuacji materialnej rodzin.
Gościem audycji jest Anna Schmidt – wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.


Wszystkie audycje wraz z pełnymi opisami są także dostępne poniżej: