ZASADY PRZYZNAWANIA PATRONATU MEDIALNEGO
przez Radio FARA – Rozgłośnię Archidiecezji Przemyskiej

  1. Radio FARA rozpatruje wnioski o patronat złożone na specjalnym formularzu (do pobrania poniżej).
  2. Wniosek o patronat może być złożony osobiście w Biurze Radia FARA w Przemyślu (ul. Grodzka 11), drogą mailową na adres: biuro@radiofara.pl lub listownie: Radio FARA, ul. Grodzka 11, 37-700 Przemyśl.
  3. Wniosek o patronat powinien zostać złożony najpóźniej do 10 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem.
  4. O przyznaniu patronatu wnioskodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na adres podany we wniosku, lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku. W wyjątkowych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.
  5. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.
  6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o patronat wnioskodawca otrzyma pocztą elektroniczną logo Radia FARA, które należy zamieścić na wszystkich materiałach promujących wydarzenie objęte patronatem.
  7. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Radia FARA (tel. +48 16 67 67 001), które jest czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-12:00 i 14:00-17:00.

DO POBRANIA: