Serdecznie zapraszamy wszystkich Słuchaczy do wspólnej modlitwy na antenie Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej. W celu ujednolicenia przygotowaliśmy specjalne pliki z tekstami każdej z modlitw, które można pobrać poniżej. Teksty są przygotowane w oparciu o wzór przygotowany przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, przyjęty podczas 386. Zebrania Plenarnego. Bardzo prosimy, aby przestrzegać formuły przyjętej przez Redakcję.

Zachęcamy, aby składać swoje intencje do modlitwy według wytycznych naszej Rozgłośni, które można znaleźć klikając TUTAJ.


MODLITWA RÓŻAŃCOWA
Prowadzący (studio):
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Studio/Słuchacz:
Amen.

Prowadzący (studio):
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

Studio/Słuchacz:
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Prowadzący ze studia prowadzi pierwszą część modlitwy a druga osoba ze studia lub słuchacz odpowiadają.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu

Prowadzący ze studia zapowiada tajemnicę i prowadzi rozważanie następnie zaprasza do modlitwy słuchacza.

Słuchacz:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Studio:
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Słuchacz:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Studio:
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Po każdym dziesiątku:

Słuchacz:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Studio:
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Słuchacz:
O mój Jezu,

Studio:
przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Na zakończenie modlitwy różańcowej:

Słuchacz:
Pod Twoją obronę

Studio/kościół:
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Nie ma innych dopowiedzeń.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Prowadzący (studio):
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Studio / Słuchacz:
Amen.

Prowadzący (studio):
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Studio / Słuchacz:
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Prowadzący (studio):
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Studio / Słuchacz:
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Prowadzący (studio):
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

Studio / Słuchacz:
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Na dużych paciorkach (1 raz)

Słuchacz:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,

Studio:
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)

Słuchacz:
Dla Jego bolesnej męki

Studio:
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)

Prowadzący (studio):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

Studio / Słuchacz:
zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Prowadzący (studio):
O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,

Studio / Słuchacz:
ufamy Tobie.

Prowadzący (studio):
Jezu ufam Tobie,

Studio / Słuchacz:
Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie

Prowadzący (studio):
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Studio / Słuchacz:
Amen.

Nie ma innych dopowiedzeń.

ANIOŁ PAŃSKI

Prowadzący (studio):
1. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

Słuchacz:
I poczęła z Ducha Świętego.

Prowadzący (studio):
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Słuchacz:
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Prowadzący (studio):
2. Oto ja, służebnica Pańska.

Słuchacz:
Niech mi się stanie według słowa Twego.

Prowadzący (studio):
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Słuchacz:
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Prowadzący (studio):
3. A Słowo ciałem się stało.

Słuchacz:
I zamieszkało między nami.

Prowadzący (studio):
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Słuchacz:
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Prowadzący (studio):
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

Słuchacz:
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Prowadzący (studio):
Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na zakończenie (3 razy)

Prowadzący (studio):
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Słuchacz:
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Prowadzący (studio):
W intencji zmarłych.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

Słuchacz:
A światłość wiekuista niechaj im świeci.

Prowadzący (studio):
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Słuchacz:
Amen.

Nie ma innych dopowiedzeń.

KRÓLOWO NIEBA - REGINA CAELI

W okresie wielkanocnym zamiast modlitwy Anioł Pański

Prowadzący (studio):
Królowo nieba, wesel się, alleluja!

Słuchacz:
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja!

Prowadzący (studio):
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja!

Słuchacz:
Módl się za nami do Boga, alleluja!

Prowadzący (studio):
Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.

Słuchacz:
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Prowadzący (studio):
Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na zakończenie (3 razy)

Prowadzący (studio):
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Słuchacz:
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Prowadzący (studio):
W intencji zmarłych.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

Słuchacz:
A światłość wiekuista niechaj im świeci.

Prowadzący (studio):
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Słuchacz:
Amen.

Nie ma innych dopowiedzeń.

MODLITWA DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO

Prowadzący (studio):
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.

Słuchacz:
Amen.

Prowadzący ze studia zapowiada tajemnicę i prosi słuchacza o poprowadzenie dziesiątka różańca:

Słuchacz:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Studio:
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Słuchacz:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Studio:
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Po dziesiątku:

Słuchacz:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Studio:
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Słuchacz:
O mój Jezu,

Studio:
przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Nie ma innych dopowiedzeń.